BEHANDLING

Åsarnas har ett socialekologiskt synsätt där vi bedriver ett miljöterapeutiskt arbete under familjeliknande form.
Behandlingsmodellen har en humanistisk grundsyn med interaktionistiska förtecken där vi tar hänsyn till varje barns enskilda utvecklingsmöjligheter och tilltro till att utveckling sker i relation till/ och med stöd av vuxna/andra människor.

 

Åsarnas använder sig av kognitiv beteendeterapi med tillämpad beteendeanalys och socialfärdighetsträning.
Arbetsprocessen bygger på att med ett aktivt vuxenstöd bibringa individen vardagskunskap utifrån
vardagssituationer med skola och/eller praktik som bas.

 

Syftet är att påbörja en insiktsskapande process som leder till ett förändrat levnadssätt med stärkt självförtroende och ökad självkänsla och med en ökad tilltro till den egna förmåga att klara av skolgång, yrkesinriktad utbildning, praktik eller arbete för att nå målet att bli en fungerande individ i samhället efter genomförd behandling.

 

Samtal ger barnen och ungdomarna möjlighet att planera, ta upp och lägga fram sina åsikter och de får möjlighet att komma med synpunkter och få dem ’luftade’ enskilt. Barnen har en egen kontaktperson där vi arbetar med relationsuppbyggnad, tillit och social färdighetsträning.

 

Varje ungdom har en individuell vård/ genomförandeplan utifrån vilken vården/behandlingen utgår.
Längden på behandlingen avgörs utifrån behovet som framhålles i vård-/genomförandeplan.